Ogólne warunki uczestnictwa w kursach językowych prowadzonych przez szkołę języków obcych Ger-Anglos w Zgorzelcu

1. Zakres zastosowania Ogólnych Warunków Uczestnictwa.

 1. Ogólne Warunki Uczestnictwa dotyczą wszystkich kursów dla klientów indywidualnych w Szkole Języków Obcych GER-ANGLOS w Zgorzelcu (zwanej w dalszej części „SZKOŁĄ”).
 2. Ogólne Warunki Uczestnictwa są dostępne w siedzibie SZKOŁY oraz na stronie ger-anglos.com, o czym uczestnik kursu / jego przedstawiciel ustawowy (zwany dalej „KLIENTEM”) jest informowany przy zapisie na kurs.
 3. KLIENT wnosząc opłatę za kurs zawiera Umowę ze SZKOŁĄ o przeprowadzenie kursu i potwierdza jednocześnie, że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa.

2. Podstawa zawarcia umowy

Umowa jest zawierana na podstawie przedstawionej KLIENTOWI oferty kursów językowych organizowanych przez SZKOŁĘ.

3. Oferta kursów językowych

 1. SZKOŁA zobowiązuje się do zapewnienia kadry lektorskiej oraz warunków do nauki zgodnych z ogólnie obowiązującymi standardami.
 2. SZKOŁA zobowiązuje się do sprawowania bieżącego nadzoru metodycznego nad lektorami zatrudnionymi w szkole językowej oraz nad sprawną i fachową realizacją programu kursu, w którym uczestniczy KLIENT lub wskazany przez niego uczeń.

4. Organizacja zajęć

 1. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut.
 2. Zajęcia odbywają się zgodnie z planem SZKOŁY, z uwzględnieniem przerw świątecznych, ferii i dni wolnych od zajęć, uwzględnionych w kalendarzu szkoły na dany rok szkolny.
 3. Po upływie pierwszego i drugiego semestru SZKOŁA przeprowadza test sprawdzający w celu określenia poziomu przyswojonego materiału. Uczestnictwo w teście nie jest obowiązkowe. A na koniec roku KLIENT lub wskazany przez niego uczeń otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w kursie. Warunkiem otrzymania takiego zaświadczenia jest uczestnictwo w przynajmniej 80% zajęć.

5. Wypowiedzenie

 1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia, złożonego w formie pisemnej na koniec miesiąca kalendarzowego i doręczonego drugiej stronie (osobiście w biurze, wysłanego pocztą na adres SZKOŁY lub na adres mailowy biuro@ger-anglos.com).
 2. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, KLIENTOWI przysługuje zwrot dokonanej opłaty za zajęcia, które się jeszcze nie odbyły, a za które z góry zapłacił. KLIENT zobowiązany jest jednak do dokonania opłaty za zajęcia, które odbędą się w czasie jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia

6. Płatności

 1. KLIENT zobowiązuje się do terminowego uiszczania opłat za naukę wg uzgodnionego harmonogramu.
 2. KLIENT może skorzystać z rabatów oferowanych przez SZKOŁĘ. Rabaty sumują się do wysokości maksymalnie 100 zł.
 3. Opłaty, o których mowa w umowie powinny być dokonywane na rachunek SZKOŁY.
 4. Strony zgodnie ustalają, że za opóźnienie w zapłacie opłat na rzecz SZKOŁY. KLIENT zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.

7. Odwołanie kursu

SZKOŁA zastrzega sobie prawo do odwołania kursu (odstąpienie od umowy) w terminie do 10 dni roboczych po dacie rozpoczęcia kursu z powodu braku dostatecznej liczby chętnych na dany kurs. W przypadku odstąpienia od umowy przez SZKOŁĘ, KLIENT otrzyma zwrot wniesionej opłaty za zajęcia odwołane lub do wyboru ofertę udziału w innym kursie, z uwzględnieniem ewentualnej różnicy cenowej.

8. Odpowiedzialność

 1. KLIENT ponosi odpowiedzialność za szkody w mieniu SZKOŁY, powstałe wskutek jego zawinionego zachowania i zobowiązuje się do ich pokrycia na pisemne wezwanie SZKOŁY ze wskazaniem wartości wyrządzonej szkody.
 2. KLIENT zobowiązuje się do przestrzegania zarządzeń organizacyjnych i porządkowych władz SZKOŁY.

9. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Niniejsze postanowienia Ogólnych Warunków Uczestnictwa wchodzą w życie z dniem 10.05.2021 roku